Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej a koupi zboží
v nabídce ANVI TRADE s.r.o. – Obchodu pro podlaháře

I. Obecná ustanovení

 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují práva a povinnosti společnosti ANVI TRADE s.r.o. (dále jen ANVI OPP) a zákazníka (dále také jako kupující) při dodávkách zboží ze sortimentu ANVI OPP zákazníkovi na základě jeho objednávky.
 2. Tyto VOP jsou závazné pro všechny zákazníky ANVI OPP nakupující na základě platného katalogu‑ceníku ANVI OPP, tj. pro fyzické a právnické osoby, které uplatní řádnou objednávku.
 3. Veškeré vztahy mezi ANVI OPP a zákazníkem, které nejsou těmito VOP upraveny, se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník). Spotřebitelem dle těchto VOP je podle § 419 občanského zákoníku každá fyzická osoba, která nakupuje zboží mimo rámec své podnikatelské činnosti.
   

II. Objednávání zboží a uzavírání kupních smluv

 1. Objednávka může být ANVI OPP zaslána:
  a) písemně poštou na adresu některé z poboček ANVI TRADE s.r.o. uvedených na www.anvitrade.cz;
  b) písemně e-mailem na elektronickou adresu: objednavky@anvitrade.cz;
  c) písemně faxem na číslo: 244 470 856;
  d) nebo podána telefonicky na čísle 724 060 943 nebo 724 961 052;

e) v případě objednávání položek zboží, které jsou v katalogu-ceníku ANVI OPP označeny znakem * – Na zakázku – tj. zboží, které ANVI OPP běžně nedrží skladem; musí být objednávka takového zboží zákazníkem uplatněna zásadně písemně, tj. jedním ze způsobů uvedených v bodech a), b) či c) tohoto odstavce č. 1.;
tak jak je uvedeno v katalogu‑ceníku ANVI OPP nebo na internetových stránkách společnosti ANVI TRADE s.r.o.

 1. Zákazník je povinen uvést v objednávce tyto údaje:
  a) svoji identifikaci, tj. obchodní firmu či jméno a příjmení, sídlo/provozovnu, IČ, DIČ,
      kontakt – telefon a e-mailovou adresu nebo fax;
  b) název objednávaného zboží a jeho kód podle katalogu‑ceníku a popřípadě také jeho další  
      specifikaci;
  c) množství objednávaného zboží;
  d) způsob dopravy zboží z možností:
      - osobní převzetí ve skladu ANVI OPP
      - pravidelný rozvoz ANVI OPP
      - balíková (kusová) zásilka
      - zprostředkovaná (smluvní přepravce);
  e) přesnou adresu místa dodání zboží (nebude-li tento údaj uveden, má se za to, že zboží má 
      být dodáno na adresu sídla/provozovny kupujícího);
  f) požadovaný den dodání zboží;
  g) jméno, příjmení a kontaktní telefon osoby, oprávněné k převzetí dodaného zboží a za
      kupujícího jednat (osoby se musí shodovat se seznamem – viz příloha);
  h) jméno, příjmení a funkci osoby, jež za zákazníka uplatňuje objednávku.
 2. Nebude-li objednávka zákazníka obsahovat náležitosti dle předchozího odstavce, je považována za neúplnou. ANVI OPP se v takovém případě pokusí kontaktovat kupujícího a vyzvat ho k odstranění nedostatků objednávky a jejímu případnému zpřesnění anebo doplnění. Okamžikem doručení údajů zpřesňujících anebo doplňujících objednávku ANVI OPP se objednávka považuje za úplnou.
 3. Pokud zákazník uplatňuje u ANVI OPP svou první objednávku zboží, je povinen zároveň s ní dodat své identifikační doklady, tj. výpis z obchodního rejstříku, kopii živnostenského listu apod., osvědčení o registraci DPH a dále vlastnoručním podpisem potvrzený seznam adres kupujícího určených pro zasílání daňových dokladů vystavených ANVI OPP a seznam osob oprávněných pro objednávání a pro převzetí zboží s jejich jmény, příjmeními, pracovními funkcemi a rodnými čísly nebo daty narození a čísly OP.
 4. Doručením úplné objednávky kupujícího ANVI OPP dochází k návrhu na uzavření kupní smlouvy dle § 1725 a násl. občanského zákoníku.
 5. Obchodní podmínky zákazníka, sankce pro prodávajícího, resp. ANVI OPP, uvedené zákazníkem na jeho vlastním objednávkovém formuláři či jiném podobném dokumentu nejsou pro právní vztah ANVI OPP a zákazníka použitelné a pro ANVI OPP nejsou závazné žádným způsobem.
 6. Bezprostředně po doručení úplné objednávky je ANVI OPP povinen zkontrolovat, zda má požadované zboží na skladě. Pokud požadované zboží na skladě není, popřípadě není k dispozici v požadovaném množství, kontaktuje ANVI OPP kupujícího a dohodnou si nejbližší možný termín dodání, nebo dodání alternativního plnění. V případě, že nedojde k dohodě ohledně lhůty dodání, nedojde k uzavření kupní smlouvy na objednané zboží.
 7. Do doby potvrzení objednávky zákazníka písemným projevem ANVI OPP není tato objednávka pro ANVI OPP závazná a k uzavření kupní smlouvy zavazuje pouze zákazníka.  
 8. Objednávka zákazníka se stává pro ANVI OPP závaznou v okamžiku, kdy ji ANVI OPP zákazníkovi potvrdí písemně, a to v elektronické formě na jím uvedenou e-mailovou adresu, v tento okamžik se má za to, že kupní smlouva byla uzavřena v rozsahu uvedeném v potvrzení objednávky, a kupující je povinen objednané zboží odebrat.
 9. V případě písemně uplatněné objednávky zboží dle bodu e), odstavce 1. tohoto článku II., tedy zboží, jež ANVI OPP neskladuje, které je v katalogu-ceníku ANVI OPP označené znakem *  – Na zakázku – je ANVI OPP oprávněn požadovat na zákazníkovi zálohu na objednání zboží předem na základě vystavené zálohové faktury se splatností 14 dní od jejího vystavení. Bez poskytnutí této zálohy není zákazník oprávněn požadovat písemné potvrzení své objednávky, dodání zboží a ANVI OPP nevzniká povinnost toto zboží dodat. Po připsání dohodnuté výše zálohy na bankovní účet ANVI OPP potvrdí ANVI OPP zákazníkovi tuto jeho objednávku způsobem uvedeným v bodě 9. tohoto odstavce. V případě prodlení zákazníka s úhradou zálohy delšího než 14 dní od data splatnosti vystavené zálohové faktury je ANVI OPP oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. V případě zrušení uzavřené kupní smlouvy z podnětu zákazníka se zaplacená záloha nevrací.  
 10. ANVI OPP je oprávněno potvrdit dodání zboží z jedné objednávky zákazníka i ve více dílčích dodávkách.
 11. Zákazník bere na vědomí, že ANVI OPP je oprávněno odmítnout potvrzení objednávky z vážných provozních důvodů nebo v případě, že kupující je v prodlení s úhradou předchozích dodávek zboží, nebo při překročení poskytnuté výše finančního kreditu, nebo pokud dříve podstatným způsobem porušil jinou kupní smlouvu nebo tyto VOP pro prodej a koupi zboží.
 12. Při přímém odběru zboží ze skladu či prodejny ANVI OPP není potřeba objednávka ani její potvrzení a má se za to, že kupní smlouva byla uzavřena v rozsahu uvedeném v potvrzeném dodacím listu. Dodací list za zákazníka musí být potvrzen osobou oprávněnou k převzetí zboží za kupujícího, s vyznačením jejího jména, příjmení a rodného čísla nebo data narození a čísla OP (osoba se musí shodovat se Seznamem osob kupujícího oprávněných pro objednávání a pro převzetí zboží – viz příloha). ANVI OPP je oprávněno před předáním zboží provést identifikaci této osoby a kupující se zavazuje toto umožnit. Přijímající osoba se ANVI OPP prokazuje občanským průkazem či jiným dokladem prokazujícím totožnost, na dodací list se hůlkovým písmem píše příjmení přebírajícího, číslo jeho OP či jiného dokladu obsahujícího rodné číslo přebírajícího, datum a čas předání. Převzetí zboží se potvrzuje vlastnoručním podpisem přebírajícího.
  V případě platby v hotovosti při přímém odběru zboží není nutné na dodací list uvádět veškeré údaje, postačí vyplnit hůlkovým písmem příjmení a vlastnoruční podpis přebírajícího.
 13. Jakékoliv dodatečné změny ze strany kupujícího v již potvrzené objednávce mohou způsobit změnu potvrzeného termínu dodání zboží nebo dohodnuté ceny zboží.
   

III. Kupní cena zboží

 1. Kupní cena zboží bude určena dle aktuálního katalogu‑ceníku ANVI OPP a podle obchodních podmínek dohodnutých mezi ANVI OPP a zákazníkem. Platný katalog‑ceník je uveden na webových stránkách ANVI OPP. ANVI OPP poskytne zákazníkovi na jeho žádost tištěný katalog‑ceník platný pro dané období. Tištěný katalog‑ceník je vydáván zpravidla pro období jednoho roku.
 2. ANVI OPP si vyhrazuje právo změnit cenu zboží oproti ceně uvedené v katalogu‑ceníku. ANVI OPP bude kupujícího o těchto změnách vhodným způsobem informovat.
 3. Kupní cenou se rozumí cena zboží, obalů, přepravného a jiných služeb (jsou-li sjednány). Ceny přepravného a služeb jsou v prodejním dokladu účtovány vždy samostatnými položkami, nerozpočítávají se tedy do cen zboží. Veškeré ceny jsou stanoveny bez DPH, která následně v příslušné sazbě a výši bude uvedena na daňovém dokladu.
 4. Za souhlas zákazníka s cenou zboží, obalů, přepravného a jiných služeb se považuje potvrzení těchto cen v potvrzené objednávce, kupní smlouvě, nebo na faktuře, pokud není zákazníkem bez odkladu rozporováno.

 

IV. Podmínky dodání zboží

 1. ANVI OPP dodá zboží na v kupní smlouvě ujednané místo určení v pracovní dny a ve své pracovní době dle v kupní smlouvě sjednaných podmínek.
 2. Místem předání objednaného zboží kupujícímu je místo odevzdání zboží kupujícímu, případně třetí osobě (dopravci) k přepravě do uvedeného místa určení dle sjednaných podmínek.
 3. ANVI OPP je oprávněno předat zboží výhradně osobě, která je zákazníkem uvedena v objednávce nebo kterou zákazník určil písemně jiným způsobem. Zákazník je povinen účast této osoby při předání zboží zajistit. ANVI OPP nebo jím určený přepravce je oprávněno před předáním zboží provést identifikaci této osoby a zákazník se zavazuje toto umožnit. Přijímající osoba se ANVI OPP nebo jím určenému přepravci prokazuje občanským průkazem či jiným dokladem prokazujícím totožnost, na dodací list se hůlkovým písmem píše příjmení přebírajícího, číslo jeho OP či jiného dokladu obsahujícího rodné číslo přebírajícího, datum a čas doručení. Převzetí se potvrzuje vlastnoručním podpisem přebírajícího. Pokud osoba zákazníkem určená k převzetí zboží není na místě předání zboží k dispozici, je ANVI OPP oprávněno zboží zákazníkovi nepředat.
 4. Zákazník je povinen v případě uskutečnění dodávky prostřednictvím dopravy ANVI OPP či jím určenou třetí osobou (dopravcem) na zákazníkem určené místo dodávky zajistit vhodnou a bezpečnou příjezdovou komunikaci a dostatečný prostor k manipulaci se zbožím během vykládky a zajistit potřebnou součinnost při vykládce zboží včetně potřebného technického vybavení k manipulaci s ním, a to s přihlédnutím k povaze dodávky zboží. V případě, že tak neučiní, odpovídá za škodu tím způsobenou a je povinen takovou škodu ANVI OPP nahradit.
 1. V případě, že zákazník chce využít služby pravidelného rozvozu zboží ANVI OPP po ČR, zajišťované prostřednictvím vlastních vozidel ANVI TRADE s.r.o., řídí se těmito podmínkami:
  a) Pravidelný rozvoz zboží ke kupujícímu je zajišťován dvakrát týdně v termínech  
      přehledně uvedených na mapě ČR v katalogu‑ceníku ANVI OPP.
  b) Doprava zboží v rámci jeho pravidelného rozvozu je poskytována:
      - zdarma pro nákup v hodnotě nad 5.000 Kč bez DPH;
      - za paušální poplatek 250 Kč bez DPH pro nákup v hodnotě od 2.500 Kč do 5.000 Kč
        bez DPH;
      - za paušální poplatek 500 Kč bez DPH pro nákup v hodnotě do 2.500 Kč bez DPH.     
  c) Objednávka zákazníka na zboží z katalogu‑ceníku ANVI OPP (dále jen objednávka) musí
      být uplatněna a potvrzena v souladu s čl. II těchto VOP nejpozději do 12:00 hod. v poslední
      pracovní den přede dnem pravidelného rozvozu.
            POZOR: Objednávka zboží pro region SEVERNÍ MORAVA musí být zaslána nejpozději  
            2 pracovní dny přede dnem pravidelného rozvozu, tj. v pátek anebo v úterý do 12:00 hod.!
      Objednávku přijatou po 12:00 hod. není možné zařadit do rozvozu následujícího, resp.
      přespříštího dne, o čemž bude zákazník vyrozuměn, a po dohodě bude objednávka přesunuta
      do příštího termínu pravidelného rozvozu zboží.
  d) Den před dodáním zboží bude zákazníkovi potvrzeno datum dodání včetně časového
      rozmezí, ve kterém bude zboží doručeno na kupujícím požadovanou adresu. Časovým
      rozmezím dodání zboží se rozumí doba v délce 4 hodin pro ČR a 2 hodin pro Prahu.
      Tento termín a čas dodání bude kupujícímu také upřesněn telefonicky nebo prostřednictvím SMS
      na číslo mobilního telefonu uvedené v objednávce kupujícího v den rozvozu.
  e) Je nezbytně nutné, aby na místě vykládky byla přítomna osoba odpovědná za převzetí
      zboží kupujícím v souladu s čl. II. těchto VOP a byla také náležitě technicky vybavena zboží
      převzít. 
  f) Ve výjimečných případech, kdy nebude možné dodržet termín časového rozmezí dodání
     zboží na místo vykládky, bude řidič ANVI OPP telefonicky v dostatečném předstihu o této
     skutečnosti informovat odpovědnou osobu kupujícího, který je povinen zajistit převzetí zboží
     v takto posunutém časovém termínu!
  g) Platba za dodané zboží v hotovosti proběhne na místě vykládky řidiči ANVI OPP, pokud
      není dohodnuto jinak.
 2. Mimo služby pravidelného rozvozu zboží ANVI OPP je možné pro dopravu objednaného zboží využít zpoplatněné služby našeho smluvního přepravce. Informaci o podmínkách a cenách smluvní přepravy zboží získáte na telefonu 724 060 943 nebo 724 961 052.
  U zásilek do 50 kg je možné objednat službu „Balíková (kusová) zásilka“, doručitelnou do druhého pracovního dne od objednání. Podmínky této služby – viz bod 10. tohoto článku.
 3. Nákladní automobil dopravující zboží nemusí být pro vykládku vybaven hydraulickým čelem.
 4. V případě, že zákazníkem objednané zboží je nedoručitelné (např.: nepřítomnost odpovědné
  osoby kupujícího na místě vykládky, nemožnost telefonického spojení se s ní, neexistence či chybné zadání adresy vykládky zboží atd.), zákazník se zavazuje, že zaplatí ANVI OPP jednorázovou paušální pokutu ve výši 5.000 Kč, dále náklady na dopravu zboží v prokázané výši a náklady za uskladnění nepřevzatého zboží do data uskutečnění jeho předání zákazníkovi. Náklady za uskladnění budou účtovány dle aktuálního ceníku ANVI OPP.
 5. Spolu s dodaným zbožím ANVI OPP vždy předá zákazníkovi dodací list (případně i další doklady a dokumenty nutné k převzetí a užívání zboží), v němž je uvedena přesná identifikace dodaného zboží a jeho množství. Zákazník je povinen při převzetí zboží si je prohlédnout, překontrolovat (viz článek X. Záruční doba a reklamace) a způsobem uvedeným v bodu 3 tohoto článku potvrdit převzetí zboží. Neučiní-li tak, je ANVI OPP oprávněno odmítnout zboží kupujícímu předat.
  Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího až úplným zaplacením kupní ceny.
 6. V případě, že zákazník chce využít služby zaslání zboží Balíkovou (kusovou) zásilkou po ČR, zajišťované prostřednictvím třetí osoby-zasílatele, řídí se při objednávání zboží těmito podmínkami:
  a) Parametry zásilky:
      - hmotnost zásilky může být maximálně 50 kg včetně obalu
      - a současně objem zásilky maximálně 0,34 m3
      - a současně délka zásilky maximálně 400 cm.
  b) Doprava zboží Balíkovou (kusovou) zásilkou po ČR je doručována do druhého pracovního dne
      za předpokladu jeho řádného objednání dle článku II těchto VOP a nejpozději do 12:00 hodin
      pracovního dne předcházejícího požadovanému dni dodání.
  c) Cena dopravy zboží Balíkovou (kusovou) zásilkou se řídí dle platného ceníku této služby, který
      je dostupný na internetových stránkách ANVI OPP (www.anvitrade.cz).
  d) Z dopravy prostřednictvím Balíkové (kusové) zásilky je vyloučeno zboží:
      - které v zimních měsících může znehodnotit teplota pod bodem mrazu,
      - jehož přeprava je podle Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných
        věcí (ADR) zakázána.
  e) Zásilka se doručuje za první dveře provozovny příjemce‑zákazníka. Zásilku si zákazník může
      rovněž vyzvednout v přepravní kanceláři zasílatele. 
  f) Příjemce‑zákazník se zasílateli prokazuje občanským průkazem či jiným dokladem prokazujícím
      totožnost, na přepravní list zásilky se píše příjmení přebírajícího, číslo jeho OP či jiného dokladu,
      datum a čas doručení a převzetí se potvrzuje vlastnoručním podpisem přebírajícího, organizace
      také potvrdí přepravní list razítkem. Není-li zásilka doručována na dobírku, je příjemce‑zákazník
      povinen potvrdit též dodací list ANVI OPP, na nějž se hůlkovým písmem píše příjmení
      přebírajícího, číslo jeho OP či jiného dokladu obsahujícího rodné číslo přebírajícího, datum a čas
      doručení. Převzetí zboží se na dodací list ANVI OPP potvrzuje vlastnoručním podpisem
      přebírajícího.  
  g) Příjemce‑zákazník překontroluje zásilku podle údajů uvedených v přepravním listu a vizuálně
      překontroluje, zda není porušený obal zásilky. Stav převzetí zásilky potvrdí zasílateli do
      přepravního listu.
  h) V případě zásilky na dobírku je nutnou podmínkou pro její doručení a předání také zaplacení
      dobírkové částky. Tuto dobírkovou částku vybírá od přejímající osoby řidič zasilatele předávající
      zásilku. 
  ch) Nelze-li zásilku doručit na první pokus, zasílatel zanechá příjemci‑zákazníkovi na uvedené
      adrese doručení písemnou zprávu. V této zprávě uvede kontakt na sebe a informaci, že zásilka
      bude doručena po dohodě s příjemcem‑zákazníkem. 
  i) Pokud zásilku nelze doručit ani na druhý pokus, zasilatel se domluví s ANVI OPP a nabídne mu
      možnost uskladnění zásilky, učinění dalších pokusů o doručení, doručení jiné osobě či na jinou
      adresu, vrácení zásilky ANVI OPP. Cena úkonů za tyto činnosti se řídí ceníkem zasilatele.
      Příjemce‑zákazník je povinen cenu této služby akceptovat a zaplatit ji.
  j) Uskladnění zásilky se provede na žádost ANVI OPP, nejdéle po dobu 10 pracovních dnů. Během
      uskladnění zásilky může zasilatel uskutečnit pokusy zásilku doručit, nebo si ji v místě skladu může
      příjemce‑zákazník vyzvednout. Cena za uskladnění se řídí cenami zasilatele a příjemce‑zákazník
      je povinen ji akceptovat a zaplatit ji.
  k) Za nedodržení dodací lhůty vinou zasilatele má příjemce‑zákazník nárok na slevu z
      přepravného ve výši 10 % a dále pak 10 % za každý další den prodlení až do celkové výše
      přepravného. 
  l) Odpovědnost za škodu a reklamace zboží zasílaného Balíkovou (kusovou) zásilkou:
     - Zasilatel odpovídá za skutečnou škodu na zásilce, kterou převzal k přepravě, která vznikla při
        obstarávání přepravy, a to v případě, že ji nemohl odvrátit při vynaložení odborné péče. V 
        žádném případě však neodpovídá ANVI OPP příjemci‑zákazníkovi ani třetím osobám za ušlý
        zisk ani jiné následné škody, které mohou v souvislosti s přepravou vzniknout. Dále neodpovídá
        za škodu zaviněnou ANVI OPP nebo příjemcem‑zákazníkem.
     - Oprávněný může reklamovat škodu vzniklou poškozením, zničením, částečnou nebo úplnou
        ztrátou přepravované zásilky. Oprávněným se rozumí ten, komu vznikla prokazatelně škoda.
        Reklamaci musí uplatnit písemně u zasilatele, a to na přepravním depu, kde byla zásilka 
        předána k přepravě. Zápis o škodě musí splňovat náležitosti dle Všeobecných přepravních
        podmínek Sdružení automobilových dopravců ČESMAD Bohemia účinných od 15. 5. 2014.  
        V reklamaci musí oprávněný vymezit své požadavky a stručně je zdůvodnit. Musí připojit doklady
        opravňující jeho nárok a správnost požadované náhrady škody.
     - Příjemce‑zákazník provede při převzetí zásilky její kontrolu. Zejména neporušenosti obalu,
        zjevných známek poškození. Pokud jsou při přejímce zjištěny zjevné vady na zásilce, je       povinností příjemce‑zákazníka tuto skutečnost neprodleně písemně oznámit zasilateli.       Povinností příjemce‑zákazníka je zdokumentovat škodu a provést s řidičem zasilatele písemný       zápis o vzniklé škodě.
     - Příjemce‑zákazník je povinen oznámit skryté poškození zásilky zasilateli a ANVI OPP
        nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení zásilky a vyžádat si u zasilatele sepsání zápisu       o škodě. Zápis o škodě musí splňovat náležitosti dle Všeobecných přepravních podmínek
        Sdružení automobilových dopravců ČESMAD Bohemia účinných od 15. 5. 2014.       Příjemce‑zákazník umožní zasilateli, aby se mohl přesvědčit o stavu poškození či částečné       ztrátě zásilky.
        Příjemce‑zákazník je povinen umožnit ohledání zásilky také zástupci pojišťovny zasilatele.
        Zasilatel má právo zamítnout reklamaci v případě, že příjemce‑zákazník neposkytne dostatek
        důkazů o způsobené škodě na zásilce či její ztrátě.
 7. Nebezpečí vzniku škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí dodaného zboží nebo předáním zboží smluvnímu dopravci či zasilateli zajišťujícímu službu zaslání zboží Balíkovou (kusovou) zásilkou.
 8. Je-li dodávka zboží znemožněna událostmi, jež ANVI OPP nemohl předpokládat a které vznikly nezávisle na vůli ANVI OPP a brání mu ve splnění jeho povinnosti a jimiž je dodávka zboží nebo jeho doprava znemožněna nebo ztížena nad rozumnou mez, je ANVI OPP oprávněn odstoupit od kupní smlouvy nebo dodávku zboží odsunout až do odstranění překážek. ANVI OPP je povinen existenci těchto okolností kupujícímu neprodleně oznámit a kupující je povinen tyto okolnosti strpět.
   

V.  Dokumenty ke zboží a technické poradenství

 1. ANVI OPP poskytne zákazníkovi na základě jeho požadavku další potřebné dokumenty, technické a technologické poradenství, dle svých znalostí, možností a zkušeností ohledně správného použití zboží a jeho aplikace.
 2. Těmito informacemi chce ANVI OPP kupujícímu co nejlépe poradit na základě vlastních zkušeností a testů. Záruku za výsledný efekt zpracování v jednotlivých případech přesto nemůže převzít, a to pro velké množství variant použití a pro jím neovlivnitelné skladovací i zpracovací podmínky. Doporučujeme proto provést vlastní zkoušky.
   

VI. Splatnost kupní ceny a platební podmínky

 1. Zákazník je povinen uhradit kupní cenu za dodané zboží, obaly, přepravné a jiné služby na základě daňového dokladu bezhotovostním převodem na účet ANVI OPP uvedený na daňovém dokladu, či v hotovosti.
 2. V případě platby v hotovosti se kupní cena považuje za uhrazenou okamžikem složení hotovosti v pokladně ANVI OPP. Při využití pravidelného rozvozu ANVI OPP se kupní cena za dodané zboží považuje za uhrazenou okamžikem předání hotovosti řidiči ANVI OPP. Dokladem o platbě v hotovosti se v těchto případech rozumí příjmový pokladní doklad vystavený zákazníkovi společností ANVI OPP. Při dopravě zboží pomocí smluvního přepravce se kupní cena považuje za uhrazenou okamžikem předání hotovosti smluvnímu přepravci.
 3. V případě bezhotovostního převodu se kupní cena považuje za uhrazenou okamžikem připsání příslušné částky ve prospěch účtu ANVI OPP uvedeného na daňovém dokladu.
 4. V návaznosti na převzetí zboží zákazníkem vystaví ANVI OPP zákazníkovi daňový doklad, a v případě platby v hotovosti i příjmový pokladní doklad. Každý daňový doklad bude obsahovat vedle dalších, zákonem stanovených náležitostí, také tyto údaje:
  a) označení a číslo daňového dokladu;
  b) název, sídlo, IČ, DIČ ANVI OPP a kupujícího, údaje o zápisu v obchodním rejstříku
      (soud, oddíl, číslo vložky);
  c) bankovní spojení ANVI OPP;
  d) datum splatnosti kupní ceny;
  e) popis dodaného zboží a jeho množství;
  f) číslo objednávky kupujícího;
  g) cenu bez DPH, DPH, celkem částku k úhradě;
  h) číslo příslušného dodacího listu.
 5. Zákazník je oprávněn daňový doklad nejpozději do tří pracovních dnů od doručení vrátit (tj. prokazatelným způsobem doručit ANVI OPP), obsahuje-li nesprávné cenové údaje nebo chybí-li v daňovém dokladu některá z náležitostí. Spolu s vraceným daňovým dokladem je zákazník povinen písemně specifikovat vady, které dle jeho názoru doklad vykazuje. V případě, že je daňový doklad skutečně vystaven chybně, ANVI OPP vystaví zákazníkovi nový. Povinnost kupujícího zaplatit kupní cenu ve lhůtě splatnosti uvedené na původním daňovém dokladu není dotčena, ledaže vada dokladu spočívá v nesprávně určené výši kupní ceny. Lhůta splatnosti v takovém případě běží od doručení opraveného daňového dokladu zákazníkovi.
 6. V případě, že zákazník bude v prodlení s úhradou kupní ceny nebo její části, je povinen zaplatit ANVI OPP smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
 7. ANVI OPP poskytuje zákazníkovi, se kterým má sjednánu možnost odběru zboží na fakturu se splatností, finanční kredit na objednané a odebrané zboží a dosud neuhrazené zboží. Výše poskytnutého kreditu je závislá na vývoji spolupráce, zejména na výši obratu a platební morálce zákazníka, a může být v průběhu roku ze strany ANVI OPP jednostranně měněna.
  Nové objednávky zákazníka nesmí překročit tento kredit a další kupní smlouvy budou uzavřeny pouze v případě uhrazení takové části pohledávek před splatností, aby další objednávky zákazníka nepřekročily finanční kredit. Případně při překročení kreditního limitu je zákazník povinen takto objednané zboží uhradit bezhotovostně na základě zálohové faktury vystavené před dodáním zboží (záloha v plné výši hodnoty zboží včetně DPH), nebo je uhradit hotově oproti daňovému dokladu při dodání zboží.
 8. V případě, že je zákazník v prodlení s úhradou některého svého závazku, je:
  a) zákazník povinen veškeré další odběry zboží hradit bezhotovostně předem, případně
      v hotovosti, a to až do okamžiku, kdy splatí veškeré své pohledávky po lhůtě splatnosti;
  b) nebo je ANVI OPP oprávněn zastavit dodávky zboží, a to i v případě, že je již potvrzena
      objednávka, až do úplného vyrovnání tohoto závazku ze strany zákazníka a poskytnutý kredit
      zcela odejmout.
 9. Zákazník podpisem těchto podmínek uděluje ANVI OPP souhlas se zasíláním daňových dokladů v elektronické podobě, a to na zákazníkem uvedenou elektronickou e-mailovou adresu.
 10. V případě, že ANVI OPP obdrží od zákazníka platbu, která nebude řádně či nijak identifikovatelná (např. bez uvedení variabilního symbolu či bez zprávy pro příjemce), je ANVI OPP oprávněno takovou platbu zaúčtovat vůči nejdříve splatnému závazku kupujícího.
 11. Zákazník je povinen řádně zaplatit kupní cenu i v případě uplatnění nároku z vadného plnění (např. reklamace).
 12. Kupující není oprávněn započítat své pohledávky za ANVI OPP vůči pohledávkám ANVI OPP z kupní smlouvy uzavřené dle těchto VOP.
   

VII. Vracení zakoupeného zboží

 1. ANVI OPP může po dohodě se zákazníkem do 30 dnů od data dodání zboží odkoupit od zákazníka zpět již dodané zboží, je-li nepoužité, v nepoškozeném, neotevřeném originálním obalu, za cenu, která bude o 15 % nižší, než za jakou bylo zákazníkovi prodáno. O možnosti jeho odkoupení rozhoduje vedoucí provozní složky Obchod pro podlaháře. V případě jeho souhlasného stanoviska je povinností kupujícího vystavit k odkupovanému zboží dodací list a daňový doklad – fakturu, se všemi náležitostmi. 
 2. Nelze vrátit:
  a) zboží, které je v katalogu‑ceníku ANVI OPP označeno, že je dostupné pouze na objednávku;
  b) podlahoviny a další zboží řezané na míru;
  c) doplňky soklových lišt;
  d) lepidla a další zboží, jež nesmí zmrznout;
  e) zboží, jehož doba použitelnosti je již prošlá nebo kratší než 30 dnů do data expirace uvedené
      na výrobku;

f) jakékoliv zboží, jehož úhrnná výkupní cena je nižší než 100 Kč bez DPH;
g) zboží, které je použité, poškozené nebo není v originálním, resp. neotevřeném originálním obalu.


VIII. Vratné obaly

 1. Přepravní klece ANVI TRADE pro dopravu rolí podlahovin budou kupujícímu účtovány dle platného ceníku vratných obalů ANVI OPP včetně příslušné sazby DPH. Na tyto ceny se nevztahují žádné obchodní či platební slevy.
 2. Kupující je povinen ANVI OPP o svém úmyslu vrátit přepravní klece rolí ANVI TRADE vždy předem informovat a sdělit množství vracených obalů a čísla daňových dokladů, faktur, na základě kterých je kupující chce ANVI OPP vrátit. Bez těchto údajů nemohou být přijaty zpět a vykoupeny.
 3. Kupující je povinen vrátit přepravní klece rolí ANVI TRADE pouze v nepoškozeném stavu a pouze v počtu, který se shoduje s počtem dodaných, jinak má ANVI OPP právo je odmítnout.
 4. Pro přepravní klece rolí ANVI TRADE platí lhůta pro vrácení v délce maximálně 90 dnů po jejich dodání. Pokud nebudou v této lhůtě vráceny, zaniká kupujícímu nárok na zpětné vykoupení.
 5. Místem vrácení přepravních klecí rolí ANVI TRADE je sklad ANVI OPP. Dále je možné provést jejich vrácení v rámci služby pravidelného rozvozu zboží ANVI OPP po ČR při závozu dalšího zboží kupujícímu.
 6. Účtovaná kupní cena vrácených přepravních klecí ANVI TRADE bude kupujícímu vrácena formou opravného daňového dokladu, dobropisu. Tento doklad musí kupující současně s vrácením přepravních klecí rolí ANVI TRADE ANVI OPP písemně potvrdit, bez toho nemohou být přijaty zpět a vykoupeny. Tento opravný daňový doklad, dobropis, je ANVI OPP oprávněn započíst s případnými pohledávkami kupujícího.   
 7. Přepravní klece rolí ANVI TRADE jsou označeny logem ANVI TRADE a evidenčním číslem. Bez tohoto označení je ANVI OPP oprávněno klece neodebrat zpět.
   

IX. Výhrada vlastnictví

 1. Veškeré dodané zboží zůstává až do úplného zaplacení jeho kupní ceny a DPH kupujícím ve vlastnictví ANVI OPP. Kupující je povinen po dobu trvání výhrady vlastnictví skladovat zboží tak, aby nedošlo k jeho znehodnocení, poškození, zničení, krádeži či ztrátě. V případě nezbytnosti uplatnění výhrady vlastnictví je zákazník povinen umožnit ANVI OPP přístup ke zboží a zpětný odvoz zboží, jehož vlastnictví na zákazníka nepřešlo.
   

X. Záruční doba a reklamace

 1. Práva a povinnosti ANVI OPP a kupujícího ve věci odpovědnosti ANVI OPP za vady zboží se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména ust. § 2099 a násl. občanského zákoníku. V případě, že je zákazník spotřebitel ve smyslu § 419 občanského zákoníku, řídí se práva a povinnosti ve věci odpovědnosti ANVI OPP za vady zboží zejména ust. § 2165 a násl. občanského zákoníku.
 2. Veškeré zboží, které ANVI OPP kupujícímu dodá, splňuje veškeré náležitosti vyžadované evropským a českým právním řádem, zejm. nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, zák. č.22/1997 Sb. v platném znění a nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a č.190/2002 Sb. ve znění pozdějších změn.
 3. Zákazník je povinen při předání zboží si jej prohlédnout, řádně překontrolovat stav a počet přepravních obalů, kartonů apod. a potvrdit dodací list. Nesprávné množství přepravních obalů, kartonů apod., a zjevné vady, které zákazník zjistil při předání zboží, je povinen uvést přímo v dodacím listu či v přepravním dokladu smluvního přepravce. Zákazník je v něm povinen vady popsat, popřípadě uvést, jak se projevují. Následně do 3 pracovních dnů je zákazník povinen tyto vady zjištěné při předání zboží reklamovat u ANVI OPP i osobně nebo písemně. Zákazníkovi nevznikají žádné nároky z vad zjistitelných při předání zboží, které neoznačil v dodacím listu nebo v přepravním dokladu.
 4. Skryté vady v množství nebo vady dodaného zboží, které zákazník zjistil při řádném převzetí a uložení zboží, je zákazník povinen reklamovat u ANVI OPP osobně nebo písemně nejpozději do 3 pracovních dnů od převzetí zboží. V reklamaci je zákazník povinen vady popsat, popřípadě uvést, jak se projevují. Na pozdější reklamace vad v množství zboží či jeho vady, které zákazník zjistil, nebo měl zjistit při řádném převzetí zboží, nebude brán zřetel. Tyto vady nebudou také uznány, pokud došlo ke zpracování nebo zabudování reklamovaného zboží.
 5. Vadou není dodávka menšího množství zboží, pokud toto množství odpovídá údajům v dodacím listu, v tomto případě se jedná o dílčí dodávku, případně částečné nesplnění kupní smlouvy.
 6. Zákazník je povinen provést kvalitativní kontrolu dodaného zboží před jeho zpracováním, instalací nebo zabudováním do stavby. Zboží se zjevnou vadou nesmí být zpracováno, instalováno nebo zabudováno. ANVI OPP nenese žádnou odpovědnost za důsledky zpracování, instalaci nebo zabudování tohoto zboží.
 7. Vady je zákazník povinen osobně nebo písemně reklamovat u ANVI OPP, a to do 3 pracovních dní od jejich zjištění nebo od obdržení včasné reklamace třetí osoby, které zboží dále prodal, instaloval, zabudoval do stavby.
 8. Kupující uplatňuje reklamaci osobně, popřípadě písemně. Reklamace musí obsahovat identifikaci zákazníka, identifikaci výrobku, popis vady včetně data, kdy byla zjištěna, jak se vada projevuje a vadné množství, dále číslo dodacího listu, případně číslo daňového dokladu či objednávky. Za řádně uplatněnou reklamaci se nepovažuje zápis přebírající osoby do dodacího listu. Nedodržení uvedeného reklamačního postupu má za následek zánik nároků uplatňovaných kupujícím z titulu vad výrobku.
 9. ANVI OPP má právo při posouzení reklamace provést prohlídku reklamovaného zboží, reklamované zboží musí být k dispozici ANVI OPP až do konečného vyřešení reklamace.
 10. O reklamaci sepíše odpovědný pracovník ANVI OPP Reklamační zápis, který musí být podepsán oběma stranami. Odpovědný pracovník je povinen předat originál Reklamačního zápisu zákazníkovi.
 11. ANVI OPP má povinnost rozhodnout o reklamaci ihned, ve složitých případech do pěti pracovních dnů, do lhůty se ovšem nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku k odbornému posouzení vady, např. výrobcem.
 12. Po posouzení reklamace, pokud není možné rozhodnout ihned, zašle ANVI OPP kupujícímu Rozhodnutí o reklamaci.
 13. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.
 14. Doba od uplatnění práva z vadného plnění až do doby, kdy kupující po provedení nápravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nezapočítává.
 15. V případě, že ANVI OPP uzná oprávněnost reklamace kupujícího, je ANVI OPP povinno bez zbytečného odkladu vadu odstranit náhradní dodávkou a výměnou vadného za bezvadné zboží, je-li to možné a účelné, či dodáním chybějícího zboží.
 16. V případě, že nebude možno reklamaci vadného zboží řešit výměnou či dodáním chybějícího množství zboží, je kupující oprávněn požadovat slevu z ceny zboží, pokud reklamované vady nebrání obvyklému použití zboží.
 17. Záruční doba u spotřebního zboží činí 24 měsíců, není-li na obalu, návodu k věci nebo v reklamě stanovena, popř. smluvně dohodnuta doba delší; vyjma zboží, které má omezenou dobu expirace, vyznačenou na obalu. Záruční doba je u tohoto zboží totožná s lhůtou expirace.
 18. Vada není běžné opotřebení zboží vzniklé jeho užíváním.
 19. Za vadu nelze považovat změnu zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho nesprávného používání, špatné manipulace, nevhodného skladování nebo nedodržení technologických pokynů výrobce při aplikaci.
 20. Reklamaci nelze uplatnit na zboží prodané za nižší cenu z důvodu vady, pro kterou byla nižší cena sjednána.
 21. Práva z vadného plnění musí být uplatněna v záruční době, jinak zaniknou.
 22. Vyřizování reklamací se řeší dle platného Reklamačního řádu ANVI TRADE s.r.o.
   

XI. Doručování

 1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Zákazníkovi je doručováno na adresu jeho elektronické pošty.
 2. Zpráva je doručena:
  a) v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty;
      integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem;
  b) v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím
      zásilky adresátem;
  c) v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též 
      odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku     
      převzít) zásilku převzít;
  d) v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti
      (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li
      k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení
      nedozvěděl.
   

XII. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto VOP jsou účinné od 8. 4. 2019.
 2. Právní vztah ANVI OPP a zákazníků se řídí právním řádem České republiky.
 3. Pokud vztah mezi ANVI OPP a zákazníkem obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají,
  že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných předpisů.
 4. V případě sporu mezi kupujícím a prodávajícím sjednávají kupující a prodávající smluvní příslušnost soudu, kterým stanovují Obvodní soud pro Prahu 10.
 5. Všechny případy vyšší moci, jakož i provozní, dopravní a energetické poruchy, stávky, výluky osvobozují toho, kdo je jimi postižen od smluvních povinností po dobu a v rozsahu účinnosti těchto událostí. To platí také tehdy, když uvedené okolnosti nastanou u subdodavatelů.
 6. Kupující dává prodávajícímu podpisem těchto smluvních podmínek souhlas k zasílání elektronické korespondence ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb. Tento souhlas lze kdykoliv písemnou formou odvolat.
 7. Kupující a ANVI OPP výslovně sjednávají, že tyto VOP jsou součástí každé objednávky kupujícího a následně uzavřené kupní smlouvy mezi kupujícím a ANVI OPP, nedohodnou‑li se účastníci písemně jinak.
 8. Tyto VOP jsou vyhotoveny ve 2 stejnopisech, přičemž každá z podpisujících stran obdrží po jednom vyhotovení. Tyto VOP lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky uzavřenými mezi ANVI OPP a zákazníkem.

 

V Praze dne 8. 4. 2019                                                           

Libor Andrlík, jednatel

ANVI TRADE s.r.o.: